DANLANDS GENERELLE LEJEBESTEMMELSER

Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. Danland er ikke ejer af ferieboligerne, men udelukkende formidler af lejemål på ferieboligerne bestemt til ferieformål. Ved indgåelse af aftale formidler Danland udlejning af ferieboligen på vegne af husejer i eget navn over for lejer. Danland forbliver dog altid kundens kontraktansvarlige partner.

1. Bestilling

Så snart lejer modtager sit lejebevis, skal der foretages en forskudsbetaling på 25% af totalbeløbet. Restbeløbet skal være Danland i hænde senest 6 uger før opholdets begyndelse. Hvis lejemålet er bestilt mellem 55-21 dage før opholdets begyndelse, skal hele lejebeløbet indbetales straks efter, at lejer har modtaget bekræftelsen, enten ved bankoverførsel eller betalings- eller kreditkort. Hvis lejer har bestilt mindre end 21 dage før opholdets begyndelse, skal lejebeløbet ligeledes indbetales straks. I dette tilfælde kan betalingen kun gennemføres med betalings- eller kreditkort. Såfremt lejer ikke overholder betalingsbetingelserne og betalingsfristerne, er Danland berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved Danlands ophævelse, som følge af manglende betaling, gælder afbestillingsreglerne i pkt. 3 og den oprindelige betalingsdato som skæringsdato. Indbetales lejebeløbet ikke som angivet ovenfor, er Danland berettiget til at annullere lejeaftalen uden tilbagebetaling af tidligere indbetalte beløb og uden at advisere herom. Det samlede lejebeløb indeholder et administrationsgebyr, som ikke returneres for det tilfælde, at lejer ønsker at annullere lejeaftalen.

2. Betaling

Så snart lejer modtager sit lejebevis, skal der foretages en

forskudsbetaling på 25% af totalbeløbet. Restbeløbet skal være Danland i hænde senest 6 uger før opholdets begyndelse. Hvis lejemålet er bestilt mellem 55-21 dage før opholdets begyndelse, skal hele lejebeløbet indbetales straks efter, at lejer har modtaget bekræftelsen, enten ved bankoverførsel eller betalings- eller kreditkort. Hvis lejer har bestilt mindre end 21 dage før opholdets begyndelse, skal lejebeløbet ligeledes indbetales straks. I dette tilfælde kan betalingen kun gennemføres med betalings- eller kreditkort. Såfremt lejer ikke overholder betalingsbetingelserne og betalingsfristerne, er Danland berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved Danlands ophævelse, som følge af manglende betaling, gælder afbestillingsreglerne i pkt. 3 og den oprindelige betalingsdato som skæringsdato. Indbetales lejebeløbet ikke som angivet ovenfor, er Danland berettiget til at annullere lejeaftalen uden tilbagebetaling af tidligere indbetalte beløb og uden at advisere herom. Det samlede lejebeløb indeholder et administrationsgebyr, som ikke returneres for det tilfælde, at lejer ønsker at annullere lejeaftalen.

3. Afbestilling

Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid afbestille lejeaftalen. Afbestilling skal ske pr. anbefalet brev eller pr. e-mail til info@danland.dk. Afbestillingen gælder først, når Danland har modtaget og bekræftet den. Følgende afbestillingsgebyrer vil blive opkrævet:

3.1 Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse:0 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00 + administrationsgebyr.

3.2 Fra 59-35 dage før lejemålets påbegyndelse: 0 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00 + administrationsgebyr.

3.3 Fra 34. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100 % af totallejen + administrationsgebyr.

3.4 Ombooking: Hvis en booking ombookes til en senere periode end den oprindelige booking, baseres afbestillingsgebyret på den oprindelige ankomstdato.

4. Ændringer af lejeaftalen

Indtil 60 dage før opholdets begyndelse imødekommer Danland så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. I denne forbindelse opkræver Danland et ændringsgebyr på 500 kr. Senere ændringer kan kun foretages som afbestilling af lejeaftalen, jf. pkt. 3.

5. Danlands ret til at opsige lejeaftalen

Danland kan opsige lejeaftalen uden varsel, hvis Danland ikke kan opfylde lejeaftalen, fordi ejeren af ferieboligen ikke kan eller nægter at stille ferieboligen til rådighed. Danlands ret til at opsige lejeaftalen er betinget af, at Danland, hvis det er muligt, tilbyder lejer en feriebolig af tilsvarende stand som det aftalte. Accepterer lejer ikke dette tilbud, refunderes det allerede indbetalte lejebeløb, og der ydes ikke yderligere erstatning.

6. Danlands aflysning af lejemålet

Danland forbeholder sig retten til at annullere lejeaftalen, hvis gennemførslen heraf umuliggøres eller væsentligt kompliceres pga. omstændigheder, der ikke kunne forudses ved indgåelsen af lejeaftalen, eller hvis Danland i væsentlig grad er eller bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser under lejeaftalen, som følge af force majeure og/eller ekstraordinære omstændigheder, herunder som følge af, men ikke begrænset til, krig, borgerkrig, oprør, civile uroligheder, terror, atomuheld, forbud som følge af eller i medhør af, lov, samt anden administrativ afgørelse, strejke, lockout, grænselukninger, karantæne, epidemier, natur- og forureningskatastrofer, brand osv. Dette kan ske uden erstatning til lejer for eventuelle skader eller tab. Danland er ved force majeure og/eller ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder berettiget til af lejer at få dækket samtlige afholdte omkostninger, herunder bookingomkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør.

7. Lejeprisen inkluderer følgende

Fri rådighed over ferieboligen og dens udstyr i lejeperioden. Slutrengøring. Administrationsgebyr på 150 kr. Danlands Tryghedsforsikring og Danlands udvidede indbo- og ansvarsforsikring.

8. Rabatformer

Der kan kun benyttes én rabatform pr. ophold.

9. Ankomst og afrejse

Ankomst finder som udgangspunkt sted efter kl. 15. Afrejse skal ske senest kl. 11.00.

10. Depositum

Ved ankomst kan der opkræves et depositum på 1.000 kr. pr. bolig. Dog 1.500 kr. ved boliger med spabad. Ved udlejning i perioden mellem jul og nytår, eller ved udlejning til grupper, er receptionen berettiget til at kræve op til det tredobbelte af det normale depositum. En gruppe består af mindst 6 personer, der ikke holder familie- eller partnerferie. Der ligeledes tale om en gruppe ved 6 eller flere rejsedeltagere, hvor ingen personer er over 25 år. Depositum tilbagebetales ca. 21 dage efter endt ophold, hvis ikke der forekommer mangler eller beskadigelser af ferieboligen.

11. Serviceydelser

Der er mulighed for at leje sengelinned, barneseng og barnestol m.v. på feriecentret. Se priser her, http://www.danland.dk/info/inden-ferien.

12. Kæledyr

I nogle ferieboliger er det tilladt at medbringe kæledyr mod et tillæg på 275 kr. pr. kæledyr. Hvis lejer ønsker at medbringe kæledyr, skal dette oplyses ved bestilling af opholdet. Ved senere forespørgsler, er Danland berettiget til at afslå dette, hvis kæledyr ikke er tilladt i den anviste feriebolig.

13. Rengøring

Slutrengøring er inkluderet i lejeprisen. Den daglige rengøring påhviler lejeren selv.

14. Lejerens ansvar

Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, som gælder for feriecentrene. Lejeren hæfter fuldt ud for boligens inventar. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af øvrige beboere i boligen. Boligen må maksimalt bebos af det antal personer, der oplyses ved bestilling.

15. Reklamation

Lejer er forpligtet til straks at anmelde eventuelle skader eller mangler til receptionen eller lokalkontoret. Desuden er det lejers ansvar at sætte en rimelig frist for afhjælpning, før lejer er berettiget til at hæve lejekontrakten. Krav om erstatning skal skriftligt meddeles Danland inden for én måned fra ankomstdagen på lejerservice@danland.dk.

16. Ønsker

Ønsker om en bestemt feriebolig noteres og efterkommes, hvis det er muligt, men der gives ingen garanti.

17. Tvister, værneting og lovvalg

Lejeaftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist mellem parterne, der måtte udspringe af lejeaftalen, herunder fortolkningen og anvendelsen heraf, og som ikke kan løses i mindelighed ved forhandling mellem parterne, skal behandles ved Byretten i København som første instans.

18. Ophævelse af enkelte bestemmelser

Ophævelse af enkelte bestemmelser i de generelle lejebetingelser medfører ikke ophævelse af de samlede lejebetingelser eller lejeaftale.

FORSIKRING

1. Danlands Tryghedsforsikring

I lejebeløbet indgår Danlands Tryghedsforsikring til en værdi af ca. 2% af lejebeløbet. Tryghedsforsikringen er en udvidet afbestillings-forsikring, der giver dig tryghed før og under opholdet. Den består af tre dele:

Afbestillingsforsikring (§2)

Feriekompensation (§3)

samt

Tryghedspakke (§4).

§ 1 Generelle bestemmelser

1 - Forsikrede personer

De personer der fremgår af udlejers bekræftelse/lejeaftale samt de personer der er planlagt til at deltage i lejemålet, er omfattet af denne forsikring. Disse personer benævnes herefter sikrede.

2 - Forsikringsperiode

Afbestillingsdækningen træder i kraft, fra det tidspunkt betaling af præmien sker, og ophører ved udlejningsperiodens start. Tryghedspakken dækker fra udlejningsperiodens start og frem til lejemålets ophør.

2 - Forsikringsperiode

Afbestillingsdækningen træder i kraft, fra det tidspunkt betaling af præmien sker, og ophører ved udlejningsperiodens start. Tryghedspakken dækker fra udlejningsperiodens start og frem til lejemålets ophør.

§ 2 AFBESTILLINGSFORSIKRING

1 - Skadetilfælde omfattet af forsikringen

Forsikringen dækker, såfremt sikrede, dennes ægtefælle/samlever, familie eller rejseledsager, indenfor forsikringsperioden, rammes af en af nedenstående begivenheder, og lejemålet ikke kan gennemføres på grund af:

· Dødsfald

· Alvorlig, akut sygdom

· Alvorlig tilskadekomst

· Akut forværring af bestående sygdom

· Vaccinationsintolerance

· Graviditet opstået i forsikringsperioden

· Skilsmisse

Eller såfremt:

· Sikredes eller rejseledsagers bolig rammes af brand eller indbrud umiddelbart inden afrejsen

· Sikredes, eller rejseledsagers personbil forinden afrejsen bliver kaskoskadet i et sådant omfang, at køretøjet ikke er i trafikmæssig forsvarlig stand, og reparation ikke kan færdiggøres inden lejemålets start.

· Sikrede, dennes ægtefælle/samlever eller rejseledsager uventet opsiges fra sit fuldtidsarbejde umiddelbart inden afrejsen

· Sikrede, dennes ægtefælle/samlever eller rejseledsager efter opsigelse fra sit fuldtidsarbejde påbegynder nyt arbejde og ikke kan få fri til rejsen

Familie: forældre, svigerforældre, børn, plejebørn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre og bedsteforældre.

Rejseledsager: er en person, der har planlagt at deltage i lejemålet sammen med sikrede.

2 - Erstatning

2.1. Ved afbestilling dækker forsikringen den del af lejemålets pris der ikke kan kræves refunderet af Danland.

2.2. Ved forsinket påbegyndelse af lejemålet der skyldes årsager nævnt under § 2 pkt. 1 (Skadetilfælde omfattet af forsikringen), eller på grund af en forsinkelse med offentlige transportmidler i mere end 2 timer, erstattes de dokumenterede meromkostninger til påbegyndelsen af lejemålet, dog maksimalt et beløb svarende til en evt. afbestilling.

3 - Forhold i skadetilfælde

Det er en forudsætning for dækning under denne forsikring, at sikrede har indbetalt præmien. Sikrede er forpligtet til hurtigst muligt efter at være blevet bekendt med den eller de begivenheder, der nødvendiggør afbestilling, at afbestille rejsen over for Danland. Sikrede skal endvidere indsende forsikringsbevis og lejebevis til Danland. Sikrede skal kunne dokumentere afbestillingsårsag gennem:

Lægeattest

· Ved psykisk sygdom: psykiaters attest

· Ved død: dødsattest

· Ved skilsmisse: ansøgning om skilsmisse

· Ved kaskoskade: taksatorrapport/erklæring fra værksted

· Ved skade på bolig: politirapport

· Ved opsigelse: opsigelsesbrev fra arbejdsgiver,

· Ved ansættelse: ansættelsesbevis/erklæring fra arbejdsgiver

· Ved forsinkelse med offentlige transportmidler: dokumentation for forsinkelsen

§ 3 FERIEKOMPENSATION

Forsikringen omfatter 1 - AFBRYDELSE

I tilfælde af afbrydelse af et lejemål som følge af skadetilfælde omfattet af Afbestillingsforsikringen (§ 2) dækker forsikringen:

· Refundering af sikredes lejepris for de dage, lejemålet ikke benyttes. Ved afbrydelse efter kl. 12.00 beregnes erstatningen fra dagen efter.

· Udgifter til ikke benyttet transport.

· Ekstra rejseudgifter til førtidig hjemrejse (max fly økonomi-klasse)

· Hjemkørsel af bil, såfremt denne efterlades i forbindelse med en rejseafbrydelse

§ 4 TRYGHEDSPAKKE

24/7 LÆGEVAGT

Under lejemålet har sikrede adgang til Goudas 24 timers lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Sikrede kan få råd og vejledning om lægebehandling og medicin.

24/7 KRISEHJÆLP

Tryghedspakken dækker med op til DKK 1 million sikredes udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at sikrede har været udsat for

a) en større ulykke, der medfører personskade,

b) en voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer,

c) et overfald,

d) en terroraktion, krig eller krigslignende hændelse,

e) en gidseltagning,

f) en naturkatastrofe.

Hjælpen ydes af Gouda Alarms kriseteam via telefon eller på stedet, og det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig.

HJEMKALDELSE

Tryghedspakken dækker rimelige og nødvendige ekstra transport-udgifter – maksimalt økonomiklasse – for to personer omfattet af forsikringen, i tilfælde af at en sikret:

a) hjemkaldes til hjemlandet som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos sikredes ægtefælle/samlever eller familie.

b) informeres om væsentlig skade som følge af brand, oversvømmelse eller indbrudstyveri i sikredes private bolig i hjemlandet eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed, og hændelsen kræver sikredes personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse.

Begrænsninger:

a) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at hjemkaldelsen er aftalt med Gouda.

b) Tryghedspakken giver alene ret til én hjemkaldelse pr. forsikringsperiode til den person, der giver anledning til hjemkaldelsen.

Tryghedspakken dækker ikke:

a) hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst,

b) returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen.

BEMÆRK

Når et uheld omfattet af § 2 Afbestillingsdækningen indtræder, skal anmeldelse omgående ske til Danland, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark. Efter notering af skadeanmeldelsen, videresender Danland anmeldelsen til Gouda Rejseforsikring, København, der varetager skadebehandlingen og udbetaler eventuel erstatning.

AKUT Skadebehandling varetages af Gouda Alarmcentral, hvortil henvendelse skal rettes på: Gouda Alarmcentral Tlf.:(+45) 3315 6060, E-mail: alarm@gouda.dk

Gouda Rejseforsikring A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, Tlf.: (+45) 8820 8820, Fax: (+45) 8820 8821 E-mail: gouda@gouda.dk, www.gouda.dk, CVR-nr.: 18 21 45 71

Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial. Gouda Rejseforsikring administreres af Nordisk Forsikringsservice og er blevet det siden 1994. Nordisk Forsikringsservice A/S er et 100% ejet datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA, Norge.

Klageadgang: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade 2. 1572 København V

Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos enten Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, - tlf. 41 91 91 91.

Værneting: Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København.

Hundeforsikring

Læs mere her - http://www.danland.dk/info/forsikring eller ring på tlf. 3363 0200 for mere information

2 Danlands udvidede indbo- og ansvarsforsikring

Lejer er medforsikret på Danlands udvidede indbo- og ansvars-forsikring, der bl.a. erstatter skader, som i lejeperioden forvoldes på bygninger og på indbo, og som normalt ikke erstattes af udlejers almindelige forsikring.

2.1) Dækningens omfang: Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som den medforsikrede lejer i henhold til lejeaftalen påtager sig for skader, som i forsikringsperioden forvoldes på indbo og på bygninger i den lejede feriebolig. Forsikringen dækker kun de skader, som normalt ikke erstattes af udlejers almindelige forsikring på bygninger og indbo. Det forudsættes, at udlejer har en almindelig forsikring, der erstatter øvrige skader, som f.eks. brandskader, indbrudsskader og vandskader.

2.2) Undtagelser Forsikringen dækker bl.a. ikke:

a) Normal slitage, revner og ridser, tilsmudsning eller gradvis forringelse.

b) Tyveri, som begås af den medforsikrede lejer eller dennes gæster.

c) Forsætligt forvoldte skader.

d) Skade forårsaget af den medforsikrede under selvforskyldt beruselse eller under selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre rusmidler, når en sådan påvirkning er en væsentlig medvirkende årsag til skaden.

e) Cykler og både, bl.a. windsurfer–udstyr, robåde, kanoer og kajakker samt dele til disse.

f) Kosmetiske skader på sanitetsvarer, herunder spa- og boblebade.

g) Skader, som erstattes af udlejers almindelige forsikring (f.eks. brand-, indbruds- og vandskader).

2.3 Forsikringssum:

Forsikringen dækker op til samme niveau som udlejers egen almindelige forsikring på bygninger og på indbo.

2.4 Selvrisiko

Selvrisikoen er 1.000 kr. for hver skade.

2.5 Anerkendelse af erstatningskrav:

Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der betales med selskabets godkendelse. Den medforsikrede lejers anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav medfører ingen forpligtelser for selskabet. Ved at anerkende erstatningsansvar risikerer den medforsikrede selv at skulle betale erstatningen.

2.6 Fremgangsmåde i skadestilfælde:

I hvert skadestilfælde skal den medforsikrede straks anmelde skaden til Danland sammen med nødvendig dokumentation.

2.7 Dobbeltforsikring: Forsikringen dækker ikke udgifter, som dækkes af en anden forsikring.